Друк
как создать сайт на Joomla 3

Звіт  в.о. директора

ДНЗ «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг»

ЦАРЬОВОЇ ЄВЕЛІНИ СЕРГІЇВНИ

 

ДНЗ «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери  послуг» здійснює підготовку за галузевим спрямуванням: швейного виробництва; хлібопекарського та макаронного виробництва;  громадського харчування; сфери обслуговування, загальні професії електротехнічного виробництва.

Як в.о. директора протягом звітного періоду я керувалася діючим законодавством України, новим Законом про освіту, Статутом навчального закладу, колективним договором та Перспективним річним планом з урахуванням Концепції розвитку закладу 2015-2025 року,  що спрямовувало діяльність на планомірне та послідовне вдосконалення навчально-виховного процесу й виконання річних завдань.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.11.2016 року № 1335 на базі  навчального закладу  створено Навчально-практичний центр сучасних швейних технологій та дизайну. в рамках пілотного проекту з модернізації підготовки робітників за професіями «Швачка. Кравець. Закрійник»

Фінансування діяльності центру здійснювалось з державного та місцевого бюджетів та надходжень від виробничої діяльності, позабюджетних надходжень відповідно до законів України “Про освіту”, “Про професійно-технічну освіту”,  інших законодавчих та нормативних актів.

Протягом навчального року адміністрація Центру вивчала питання стану викладання  предметів професійно-теоретичної, професійно-практичної та загально-професійної підготовки, проводився моніторинг викладання предметів загально-освітньої підготовки, перевірялись класні журнали,  ведення щоденників практик, ведення особових справ учнів, контролювався стан успішності і відвідування учнями занять.

У результаті перевірок відзначено, що в Центрі забезпечується дотримання законодавчих та нормативних вимог щодо перерахованих вище питань контролю. У наявності – інноваційні зміни в системі роботи Центру.

Результативною була діяльність педагогічної  ради. На засіданнях педради розглядались питання методичної, управлінської, аналітичної діяльності педколективу:

про стан роботи з цивільного захисту та охорони праці;

Було відзначено, що педагоги Центру ідуть у ногу із життям, широко впроваджують у практику інноваційні технології, суть яких полягає у тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. Що наш навчальний заклад виконує замовлення суспільства щодо виконання конкурентоспроможної  особистості в умовах ринкової економіки, яка вміє орієнтуватися в системі найрізноманітніших суперечностей і здатна планувати стратегію власного життя в руслі національних і загальноєвропейських цінностей. Педагогічний колектив будує навчальний заклад розвитку та вдосконалення, повноцінного освітнього простору, рівних можливостей у навчанні і вихованні учнів із максимальним урахуванням їхніх природних особливостей та обдарувань.

Протягом 2017/2018 н.р. робота педколективу  була спрямована на реалізацію основних завдань, затверджених на стартовій педраді:

  1. Забезпечити підвищення якості навчання під час навчально-виховного процесу шляхом створення оптимальних умов для творчого розвитку особистості кожного учня.
  2. Вчителям та майстрам виробничого навчання забезпечити підвищення якості навчання під час навчально - виховного та навчально-виробничого процесу шляхом:
  1. Спрямувати науково-методичну роботу на реалізацію єдиної науково-методичної проблеми Центру «Впровадження сучасних інноваційних технологій з метою формування навчально-пізнавальних та професійних компетентностей усіх учасників навчально-виховного процесу», методологічну переорієнтацію навчально-виховного та навчально-виробничого процесу на забезпечення потреб особистості в самовизначенні й самоствердженні в умов переходу на новий зміст освіти.
  2. Посилити відповідальність кожного педагога за підготовку і результативність участі учнів в предметних олімпіадах, творчих конкурсах різних рівнів і напрямків.

 

Ефективно здійснювалася кадрова політика.

На початок 2017-2018н.р. центр був забезпечений штатними працівниками на 100 %. Розстановка педагогів здійснювалася відповідно до фахової підготовки працівників.

Навчання та виховання  учнів у закладі забезпечувало 182 працівника. Склад педагогічних працівників за кваліфікаційними категоріями такий:

Нагороди педагогічних працівників ДНЗ « Хмельницький центр ПТО сфери послуг»:

Розряди та педагогічні звання майстрів виробничого навчання :

При прийомі на роботу (в тому числі й технічних, обслуговуючих працівників) враховувались фахова підготовка, особисті та колективні якості працівників, працездатність, інші характеристики. Треба віддати належне адміністрації, педагогам, які докладають чимало зусиль і енергії, щоб в Центрі не просто здійснювалося навчання, а опановувалися нові виробничі, освітні технології, щоб навчальний, виробничий процес був нерозривно пов'язаний з вихованням, з формуванням у молоді не лише культури і хороших манер, але головне - здорових життєвих принципів і переконань.

 

Контингент учнів на початок навчального року складав 1019 осіб, що не перевищувало ліцензований обсяг професій та проектної потужності навчального закладу. Формування учнівського контингенту проводилось відповідно до потреб регіону та міста в робітничих кадрах, можливостей навчального закладу, ліцензійного обсягу прийому на навчання та  Правил прийому учнів до ДНЗ «Хмельницький центр ПТО сфери послуг». Для підготовки кваліфікованих робітників з професії  укладено понад 60 угод з  підприємствами міста.

     За звітній період нашим Центром було підготовлено 441 кваліфікованих робітників, з них за державним замовленням навчалось 436 осіб, на контрактній основі – 5 учнів, з них професійно-технічну освіту здобули 24 дитини-сироти.

Професійно-практична підготовка в ДНЗ «ХЦПТОСП» здійснювалась відповідно до Положення про організацію навчально-виробничого процесу в ПТНЗ, Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики, іншими законодавчими і нормативними актами у сфері професійно-технічної освіти згідно з робочими навчальними планами, графіком навчального процесу.

Успішність проходження кожного рівня й виконання його освітніх завдань гарантується центром тільки за умови усвідомленого і добровільного дотримання всіх норм і правил внутрішнього розпорядку центру, активної співпраці з батьками, роботодавцями, відкритістю навчального процесу.

Одним з яскравих показників якості освіти або якості навчання в навчальному закладі є участь і перемоги учнів та випускників у Всеукраїнських, міжнародних та обласних конкурсах:

1). ІІ місце-отримала учениця групи П-90

Поручнік Ольга (майстер в/н – Петречук Л.А.);

2).Номінація«Міс ніжність» - отримала учениця групи П-90 Шелін Олександра  (майстер в/н – Дябел Н.В.);

3).Подяку за участь – отримали учениці групи П-90

Муляр Ганна, Слюсар Валентина, Швалюк Інна, Гнипель Ірина.(майстер в/н – Петречук Л.А.)отримала–подяку.

(ІІІ місце)